ANBI

Kleine ANBI statushouder.

RFIM nr. 806189782

 

 

Voor de ISV statuten:

 

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_1.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_2.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_3.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_4.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_5.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_6.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_7.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_8.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_9.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_10.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_11.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_12.JPG

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE VERENIGING VOOR AANGEPAST SPORTEN

I.S.V. GOUDA & OMSTREKEN

                                ( Laatst gewijzigd d.d. 14 maart 2006.)

 

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Artikel 1:

 

1.1       Toetreding tot lid van de vereniging kan geschieden door aanmelding bij het bestuur. De leden hebben het recht van introductie; zij dienen het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Deze introductie kan maximaal 4 weken
 

1.2       Leden zijn verplicht tot het betalen van contributie, volgens een regeling waarvan de bedragen jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
 

               1.3       De contributie gaat in bij toelating tot lid van de vereniging
 

1.4       De leden zijn verplicht de contributie te betalen vóór l maart van het lopende verenigingsjaar. Indien gewenst mag in 2 (twee) termijnen worden betaald t.w. de helft voor l maart en de andere helft vóór l september van het lopende verenigingsjaar.
 

1.5       Naast de in artikel 5.3 van de statuten genoemde leden, kent de vereniging tevens leden-vrijwilligers. Leden-vrijwilligers zijn personen die zich om niet, of tegen geringe vergoeding, inzetten voor de begeleiding en training van de sporters. Zij zijn volwaardig lid van de vereniging en behoeven geen contributie te betalen.
Een lid-vrijwilliger wordt op voordracht door het bestuur geïnstalleerd.

 

Artikel 2:

 

2.1       De toelating tot lid van de vereniging kan worden geweigerd:

2.1.a.    op grond van het feit, dat de aanvrager niet voldoet bij statuten vastgestelde regels voor het reglement.

2.1.b.    op grond van royement.

2.1.c.    in geval toetreding in strijd zou zijn met het doel of de belangen van de vereniging.

 

2.2.      Tegen een afwijzende beslissing van het bestuur staat voor de betrokkene beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Dit beroep moet wel schriftelijk worden ingediend bij de secretaris binnen één maand na dagtekening voor de afwijzende beslissing.

 

BESTUUR:

Artikel 3:

 

3.1       Het bestuur zorgt voor:

3.1.a     het ten uitvoer brengen van de besluiten van de algemene ledenvergadering.

3.1.b     het beheer van de geldmiddelen en eigendommen van de vereniging.

3.1.c     het ten uitvoer brengen van het verenigingsbeleid.

3.1.d    het instellen van commissies die het bestuur bij het beleid bijstaan.

        

3.2       Bestuursleden hebben een zittingsperiode van 3 jaar. Zij zijn na afloop van deze periode direct herkiesbaar en kunnen bij afwezigheid van tegenkandidaten bij acclamatie worden herkozen tenzij de algemene ledenvergadering zich voor een schriftelijke stemming uitspreekt.

 

3.3       Bestuursleden treden periodiek af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarvan de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig kunnen aftreden Nieuw benoemde bestuursleden treden in het aftredingrooster van hun voorganger.

 

 

Artikel 4:

 

4.1             Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

4 2       Het bestuur kan taken delegeren.
 

4.3            In aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de statuten dient de benoeming van bestuursleden als volgt te geschieden.
Een bestuurslid wordt voorgedragen door het bestuur. De algemene ledenvergadering heeft de mogelijkheid een of meerdere tegenkandidaten voor te dragen. Een voordracht dient tot uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de algemene ledenvergadering te worden ingediend  bij de secretaris van het bestuur. De voordracht dient schriftelijk te geschieden en moet voorzien zijn van de handtekeningen van ten minste 20 (senior)leden.

 

Artikel 5:

 

5.1             De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij stelt de behandelen punten overeenkomstig de agenda aan de orde en leidt de besprekingen daarvoor in; regelt de discussies en geeft of ontneemt het woord. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door de 2de voorzitter of een ander lid van het bestuur.

5.2             De secretaris houdt aantekening van alles wat op de vergaderingen behandeld en besloten wordt, en kan daar eventueel bijgestaan worden door een notulist. Op de algemene ledenvergadering brengt hij namens het bestuur verslag uit van alles wat in het afgelopen verenigingsjaar is geschied. Hij heeft de mogelijkheid tot delegatie van zijn administratieve werkzaamheden.

5.3              De penningmeester draagt zorg voor een juist beheer van de liquide middelen van de vereniging. Op de algemene ledenvergadering brengt hij namens het bestuur een financieel verslag uit. Hij heeft de mogelijkheid tot delegatie van zijn taken.

5.4              Het dagelijkse bestuur beheert de vastgelegde middelen en is voor het gehele vermogensbeheer verantwoordelijk. Over belegde middelen kan slechts worden beschikt op bescheiden die door twee door het bestuur aangewezen personen zijn getekend.

5.5              Vóór de maand april legt de penningmeester een balans en een verlies alsmede winstrekening over het afgelopen boekjaar aan het bestuur voor. Het bestuur doet de boeken, de balans en de verlies/ winstrekening alsmede de aanwezige gelden en middelen door een accountant controleren, al naar gelang behoeft.

5.6              Op de algemene ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen jaar gevoerde geldelijk beheer en omtrent de stand van beleggingen van de vereniging.

 

COMMISSIES VAN HET BESTUUR

Artikel 6:

 

6.1            De vereniging kent een aantal onderdelen zoals secties, commissies, verenigingsraad.
 

6.2            Secties:
Voor elke soort van sport bestaat er een sectie. De sectie kent een voorzitter die zorgt voor de dagelijkse leiding van de sportactiviteiten. De voorzitter vertegenwoordigt de betreffende sportsectie in alle gevallen waarbij dit noodzakelijk is.
 

6.3            Verenigingsraad:
De verenigingsraad wordt gevormd door het bestuur, de voorzitters van de secties, de voorzitters van de commissies alsmede diegenen die de werkzaamheden van de bestuursleden ondersteunen.
De voorzitter van de verenigingsraad is de voorzitter van het verenigingsbestuur.
De verenigingsraad komt minimaal 4 keer per jaar bijeen ter bespreking van de gang van zaken van de gehele vereniging.
De verenigingsraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.
 

6.4            Kascontrolecommissie:
In aanvulling op artikel 14.4 van de statuten gaat deze commissie als volgt te werk.
Vóór de maand april controleert de commissie, zonodig bijgestaan door de in artikel  5.5. genoemde accountant de boeken en bescheiden van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar alsmede balans en staat van baten en lasten over dat jaar.
De kascontrolecommissie maakt van haar bevindingen onverwijld een schriftelijk rapport en concludeert of aan het bestuur al dan niet décharge dient te worden verleend over het gevoerde beleid. Een exemplaar van dit rapport doet zij zo spoedig mogelijk aan het bestuur toekomen, doch uiterlijk 3 weken voor de algemene ledenvergadering.
 

6.5            Barcommissie:
De barcommissie verzorgt de bezetting van de bar. Ook de bevoorrading behoort tot haar werkzaamheden. De leden van de commissie zijn vrijwilligers. Zij benoemen een voorzitter uit hun midden.
 

6.6            Ontspanningscommissie:
De ontspanningscommissie verzorgt activiteiten voor de leden die buiten de sportactiviteiten vallen. De leden van de commissie benoemen uit hun midden een voorzitter.

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 7:

 

  7.1      Op de convocatie van de algemene ledenvergadering zullen als te behandelen onderwerpen, tenminste worden vermeld:

 7.1a     bespreking/goedkeuring notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

 7.1.b    het jaarverslag van de secretaris.

 7.1.c    het bespreken en goedkeuring van het exploitatieoverzicht van het vorige jaar.

 7.1.d    het verslag van de kascontrolecommissie.

 7.1.e    bespreken/goedkeuren van de begroting voor het komende jaar.

 7.1.f    vaststellen van eventuele nieuwe contributiebedragen.

 7.1.g    verkiezingen en benoemingen van de leden van het bestuur en/of commissies.

 

7.2       alle stemgerechtigde leden dienen in de ledenvergaderingen voor de aanvang de presentielijst te tekenen.

Artikel 8

8.1       Op voorstel van het bestuur kunnen op de algemene leden-vergadering door de leden benoemingen worden gedaan en wel:

 8.a      Door de algemene ledenvergadering kunnen Ereleden worden benoemd. De voordracht kan worden gemaakt naar aanleiding van bijzondere en/ of langdurige persoonlijke kwalitatieve inbreng aan de vereniging De benoeming kan gepaard gaan met de toekenning van een Oorkonde en/of speld.
 Ereleden betalen geen contributie.

 8.b      Door de algemene ledenvergadering kunnen leden van verdienste worden benoemd. De voordracht kan worden gemaakt naar aanleiding van bijzondere verdiensten van voorgedragen ten opzichte van de vereniging.

De benoeming kan gepaard gaan mei een oorkonde en/of speldje.

 8.e      De benoeming van Ere leden en Leden van verdienste kan alleen geschieden als de voorgedragene(n) behoren tot de volgens de statuten onderscheiden leden volgens artikel 5.3. en 5.4.

 

STEMMINGEN

Artikel 9:

 

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ondergetekende en gesloten briefjes. De benoeming van personen geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

 

SLOTBEPALING:

In alle artikelen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

              Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

d.d 14 (veertien) maart 2006.

 

Voorzitter:                                                        Secretaris: (waarnemend)

Dick Mos                                                         Cees Wouters

Laatste nieuws

PROEF LESSEN STOELENGYM.

Tegoedbon voor twee proeflessen Stoelengym. 

» lees meer

Agenda - Tafeltennis


WOENSDAG 26 JUNI


0 9:00  -  11:00  -  Tafeltennis 50+  recreanten  Gastheer: Piet den Brok
© ISV Gouda 2010 | Design: De Goudse Wolf