Beleidsplan 2020

 

Inleiding:

 

ISV Gouda & Omstreken is in 1964 opgericht als Invaliden Sport Vereniging en wordt nu ISV Vereniging voor aangepast sporten genoemd. ISV biedt de volgende sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking. Zwemmen in het Groenhovenbad en binnen onze ISV accommodatie, badminton, tafeltennis, sport en spel groep voor mensen met een CVA of andere neurologische aandoening, stoelengym voor mensen met een beperkte mobiliteit, rolstoeldansen en ontspanningsavonden.

Na enige jaren tevergeefs geprobeerd te hebben ons ISV bestuur uit te breiden cq te vervangen – de gemiddelde leeftijd van het bestuur is 74 jaar – hebben we in 2016 contact gezocht met een externe instantie om ons te helpen met het opzetten van een nieuw actie/beleidsplan. Vooral het aantrekken van nieuwe leden en kader om onze vereniging sterk te houden heeft onze prioriteit. Deze ondersteuning heeft geleid tot een aantal bijeenkomsten met gemotiveerde leden en vrijwilligers, met de bedoeling om uiteindelijk te komen tot een commissie die het bestuur gaat ondersteunen. Inmiddels is er op de algemene ledenvergadering van 2018 een voorzitter benoemd en met algemene stemmen gekozen.

Helaas zijn ook wij getroffen door de corona pandemie en is er maar mondjesmaat gesport in 2020.

 

Het bestuur van ISV is samengesteld uit de volgende personen:

 

Martin Haighton          voorzitter                      Mosgroen 16                                2718 HC    Zoetermeer       

Vacant                        secretaris                    

Koos Baan                  penningmeester          Ronsseweg 112                            2803 ZP   Gouda

Stephan Graalman     ledenadministratie       Groenhovenweg 377                    2803 DJ   Gouda

Tom Zoutendijk           algemeen lid

 

Commissie leden:

 

Anja van der Stok                 Communicatie                                                          0182 522614

Erwin Huisman                     Administratie en algemene ondersteuning (ICT)     0182 562196

Lex Lakerveld                       Bezettingsgraad eigen accommodatie                    06 51048553

Lisa Berding                         Leden en sportaanbod                                            06 21485980           

Stephan Graalman             Bezettingsgraad eigen accommodatie                    0182 581956

 

Het bezoekadres en postadres van de vereniging is:                    

ISV Gouda & Omstreken                                                                    

Ridder van Catsweg 358 (voor navigatie t.o. nr. 693)                        

2804 RS  GOUDA                                                                             

 

Website: www.isvgouda.nl                                              

E-mail:    info@isvgouda.nl                                            

Fiscaal nr.: 032128915

 

Doel:

 

De vereniging stelt zich ten doel: Het bevorderen van de belangstelling voor de beoefening van sport en de uitoefening van bewegingssporten in de ruimste zin van het woord, door gehandicapten met een motorische of zintuiglijke lichamelijke handicap en validen. Deelname aan activiteiten van valide leden is alleen mogelijk, wanneer zij op dat moment, naar oordeel van het bestuur, een daadwerkelijke ondersteunende inbreng hebben. (statuten art. 3)

 

Visie:

 

Een belangrijke vraag, gezien de beoogde integratie van de gehandicapte mens in het opgaan bij de reguliere sportorganisaties, die verplicht zijn, ook aan mensen met een beperking toegang te verlenen, was de vraag of wij als ISV nog wel bestaansrecht hebben. De paralympics atleten komen niet (meer) bij ons vandaan maar trainen veelal mee samen met de valide sporters van de reguliere sportverenigingen.

Toch blijkt dat de integratie niet voor iedere sporter met een beperking een uitkomst is. Niet alle sportverenigingen hebben een zogenaamd g-team en er is veel competitie waarbij de gehandicapte sporter op de achtergrond raakt.

 

“Bent u bijvoorbeeld na een CVA uitgerevalideerd en u wilt toch graag sporten? Is een reguliere sportvereniging of fitness club te hoog gegrepen voor u, of voelt u zich daar niet helemaal thuis? Bent u rolstoelgebonden en wilt u toch wat aan uw conditie doen? Hebt u een andere lichamelijke aandoening en kunt, of wilt u niet bij een reguliere vereniging sporten? Allemaal redenen om contact op te nemen met ISV.”

 

Daarom willen wij onze vereniging sterker maken om te voorkomen dat deze sporters tussen de wal en het schip raken, en mogelijkheden blijven creëren om deze mensen aangepast te laten sporten. Wij hebben niet voor niets een prachtige eigen accommodatie met vele mogelijkheden.

 

Missie:

 

Ons doel is om onze vereniging te laten groeien en gezond te houden voor de toekomst. Enerzijds door het ledenaantal uit te breiden, meer (zaal) sporten aan te bieden en anderzijds wat hier mee samenhangt, het kader – nu bestuur en vrijwilligers – uit te breiden, te versterken en te vervangen. Met hulp en ondersteuning van een externe instantie wordt er gewerkt aan het samenstellen van een commissie die het bestuur gaat ondersteunen en op termijn taken moet gaan overnemen.

We hebben op dit moment een enthousiast team van vrijwilligers die met elkaar gaan proberen om onze zaalsporten uit te breiden. Met onze jeugdzwemmers wordt bijvoorbeeld geprobeerd om tijdens de zwemvakanties een sport en spel ochtend in onze ISV sportzaal te organiseren. Zo kunnen de zwemleden ook kennismaken met de accommodatie van ISV en de mogelijkheden die daar zijn ontdekken.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten (projecten, activiteiten, fondsenwerving)

 

Activiteiten en projecten:

De volgende activiteiten lopen op dit moment (2018):

 

Zwemmen (in het doelgroepen bad van het Groenhovenbad in Gouda) Jeugd zwemmen en volwassenen zwemmen op zaterdagochtend van 09:15 tot 11:15. Er zijn momenteel 19 jeugdzwemmers actief en 3 jeugdleden staan op een wachtlijst. Er zwemmen 31 volwassen leden. Het zwemmen, staat onderleiding van een team van fysiotherapeuten aangevuld met vrijwilligers. De kinderen zwemmen 1 op 1, dat wil zeggen dat er met ieder kind een ouder of familielid mee zwemt. De fysiotherapeuten geven daarbij aanwijzingen samen met de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben allemaal een opleiding lichamelijke opvoeding met aantekening voor kinderen met een beperking. Er zwemmen kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Elk jaar wordt er geoefend voor een certificaat waarbij de kinderen moeten voldoen aan een aantal eisen conform het certificaat. Dit resulteert aan het einde van het zwemseizoen in een afzwemdag voor de kinderen waarbij het geheel met een feestelijk tintje wordt gevierd met broertjes, zusjes, opa’s en oma’s daarbij en de diploma’s worden uitgereikt. (zie de foto’s op onze website onder zwemmen) Voor het eerst hebben er in december 2017, 2 jeugdleden hun zwemdiploma B behaald. Ook in 2018 zullen er een aantal jeugdleden klaar worden gestoomd voor het B-diploma. 

 

In onze ISV accommodatie:

 

Sport en spel ochtend, inmiddels zijn er twee, voor de jeugdzwemmers, sport en spel zaterdagochtenden georganiseerd. Dit gebeurd tijdens de vakanties als er niet gezwommen wordt. Er zijn een aantal vrijwilligers aanwezig en er zijn 14 kinderen geweest. Er wordt een parkoers uitgezet en verschillende balsporten gedaan. Er zijn twee jeugd sportrolstoelen aanwezig. In de kantine wordt er koffie en thee voor de ouders geschonken en voor de kinderen is er limonade en een verrassing. Voor de tweede helft van het seizoen willen we ook proberen om voor de volwassen zwemleden een sport en spelochtend te organiseren.

 

Badminton,  Heeft een vaste trainer en 5 actieve leden. Er zijn 2 leden met een lichte verstandelijke beperking. Na het badminton wordt er in onze kantine gezamenlijk wat gedronken.

 

Tafeltennis, wordt al vele jaren actief beoefend. Er wordt getraind op maandag, woensdag en op vrijdag om de 14 dagen. Er wordt competitie (NTTB) gespeeld maar ook recreatief en door 55 plussers. Er zijn 32 actieve leden. De kantine wordt bemand op de woensdagochtend door vrijwilligers van de 55 plus groep en op de andere training- en competitieavonden door de beheerder. Alle 6 de tafeltennistafels zijn geschikt voor rolstoelers en geschonken in 2015 door het Jac. Bezemer fonds. De nieuwe sporttenues zijn geschonken in 2015 door Quarto betaalsystemen.

 

Stoelen yoga, In januari 2016 gestart. Sinds begig 2020 noemen we het stoelengym. Er is een vaste gecertificeerde trainer en er zijn 5 leden. Er worden fysieke- en ademhalingsoefeningen gedaan, zittend in een rolstoel of op een gewone stoel waar bij een juiste ademhaling centraal staat. Na een inspannende oefening wordt er even gerust. Vooral de mensen die continu aan een rolstoel of scootmobiel gebonden zijn, reageren heel enthousiast en voelen dat ze zich beter kunnen ontspannen in het dagelijkse leven.

 

CVA sport & spel, staat onder leiding van 2 fysiotherapeuten. Hier worden lichamelijke oefeningen gedaan door mensen die getroffen zijn door een beroerte (CVA) of een andere neurologische aandoening. Het laatste half uur wordt er een balspel gedaan. Er zijn 18 actieve leden. Het eerste hafuur worden er zittend op een stoel en soms liggend op een mat lichamelijke oefeningen gedaan, met name nek, schouders en buikspier en beenspier oefeningen. Ook worden er evenwicht en geheugentraining spelletjes gedaan. Hierna komen loopoefeningen aan de beurt met ondersteuning van looprek, stok of rollator. En het laatste halfuur een balspel, van zitvoetbal tot trefbal of zithockey. Het uur sluiten we gezellig af in de kantine met een kopje koffie, thee of water. Diverse transport busjes komen de mensen die minder mobiel zijn weer ophalen.

 

Ontspanningsavonden, op deze avonden zijn ook niet leden welkom om zo ook buitenstaanders kennis te laten maken met onze vereniging. Entree is € 2 inclusief hapjes. Er kan worden geklaverjast of gesjoeld. Op deze avonden zijn er 2 bestuursleden en een vrijwilliger aanwezig. Gemiddeld bezoekersaantal op deze avonden is 22. Op deze avonden proberen we zoveel mogelijk leden van onze sportsecties bij elkaar te krijgen met doel kennis te maken met elkaar en zo wat uitwisseling te krijgen tussen de verschillende sportsecties. Er kan n.l. een tweede sport worden gedaan voor een extra bedrag van € 25 bovenop de jaarcontributie. Voor zwemmen wordt een extra bijdrage gevraagd van € 25. Er zijn leden die doen aan CVA sport en spel, zwemmen en yoga. Aan het einde van het seizoen worden de prijzen uitgereikt voor de klaverjas en sjoel competitie.

 

Rolstoeldansen, Per 1 januari 2018 is het rolstoeldansen gestopt wegens gebrek aan belangstelling. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen op dit gebied volgen.

 

In onze sportzaal is een AED aanwezig.

 

Fondsenwerving

 

Financieel is onze ISV vereniging buiten de geheven contributie geheel afhankelijk van donaties, giften, sponsoring, liefdadigheidsacties en van de opbrengst van de verhuur van onze accommodatie en van het plaatsen van reclameborden in de sporthal. Op deze wijze kunnen wij ook de contributie zo laagdrempelig mogelijk houden.

 

Verhuur accommodatie:

 

Stichting Klubhuis ISV, opgericht in 1992, draagt zorg voor de exploitatie van de sportaccommodatie (sportzaal en het clubhuis). Voor het onderhoud hebben wij vrijwilligers en zijn we geheel aangewezen op donaties en sponsors. 

Als doelstelling heeft de stichting het ondersteunen van de gehandicaptensport in het algemeen en die van de ISV Gouda & Omstreken in het bijzonder. Dit doen wij o.a. door middel van de opbrengst van de verhuur en het verhuren van reclameborden in de sportzaal.

 

Financiële verantwoording:

 

BELONINGSBELEID  ISV Gouda & Omstreken

Alle vergoedingen, zowel aan de bestuursleden als de hulpverleners en vrijwilligers worden per bank overgemaakt.

De trainers ontvangen een vergoeding van € 20 per keer per dagdeel.

 

PRIVACYBELEID Per 25 april 2018 heeft ISV Gouda & Omstreken een Privacybeleid, dit naar aanleiding van de nieuwe privaciewet (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat.

Het privacybeleid is te lezen op deze website onder de tab; ISV GOUDA en Lid worden.

 

 

Aangepast op: 5 januari 2021

 

Namens het bestuur, Stephan Graalman

 

 

Voor de ISV statuten:

 

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_1.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_2.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_3.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_4.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_5.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_6.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_7.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_8.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_9.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_10.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_11.JPG

https://www.isvgouda.nl/media/ANBI/Pagina_12.JPG

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE VERENIGING VOOR AANGEPAST SPORTEN

I.S.V. GOUDA & OMSTREKEN

                                ( Laatst gewijzigd d.d. 14 maart 2006.)

 

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Artikel 1:

 

1.1       Toetreding tot lid van de vereniging kan geschieden door aanmelding bij het bestuur. De leden hebben het recht van introductie; zij dienen het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Deze introductie kan maximaal 4 weken
 

1.2       Leden zijn verplicht tot het betalen van contributie, volgens een regeling waarvan de bedragen jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
 

               1.3       De contributie gaat in bij toelating tot lid van de vereniging
 

1.4       De leden zijn verplicht de contributie te betalen vóór l maart van het lopende verenigingsjaar. Indien gewenst mag in 2 (twee) termijnen worden betaald t.w. de helft voor l maart en de andere helft vóór l september van het lopende verenigingsjaar.
 

1.5       Naast de in artikel 5.3 van de statuten genoemde leden, kent de vereniging tevens leden-vrijwilligers. Leden-vrijwilligers zijn personen die zich om niet, of tegen geringe vergoeding, inzetten voor de begeleiding en training van de sporters. Zij zijn volwaardig lid van de vereniging en behoeven geen contributie te betalen.
Een lid-vrijwilliger wordt op voordracht door het bestuur geïnstalleerd.

 

Artikel 2:

 

2.1       De toelating tot lid van de vereniging kan worden geweigerd:

2.1.a.    op grond van het feit, dat de aanvrager niet voldoet bij statuten vastgestelde regels voor het reglement.

2.1.b.    op grond van royement.

2.1.c.    in geval toetreding in strijd zou zijn met het doel of de belangen van de vereniging.

 

2.2.      Tegen een afwijzende beslissing van het bestuur staat voor de betrokkene beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Dit beroep moet wel schriftelijk worden ingediend bij de secretaris binnen één maand na dagtekening voor de afwijzende beslissing.

 

BESTUUR:

Artikel 3:

 

3.1       Het bestuur zorgt voor:

3.1.a     het ten uitvoer brengen van de besluiten van de algemene ledenvergadering.

3.1.b     het beheer van de geldmiddelen en eigendommen van de vereniging.

3.1.c     het ten uitvoer brengen van het verenigingsbeleid.

3.1.d    het instellen van commissies die het bestuur bij het beleid bijstaan.

        

3.2       Bestuursleden hebben een zittingsperiode van 3 jaar. Zij zijn na afloop van deze periode direct herkiesbaar en kunnen bij afwezigheid van tegenkandidaten bij acclamatie worden herkozen tenzij de algemene ledenvergadering zich voor een schriftelijke stemming uitspreekt.

 

3.3       Bestuursleden treden periodiek af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarvan de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig kunnen aftreden Nieuw benoemde bestuursleden treden in het aftredingrooster van hun voorganger.

 

 

Artikel 4:

 

4.1             Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

4 2       Het bestuur kan taken delegeren.
 

4.3            In aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de statuten dient de benoeming van bestuursleden als volgt te geschieden.
Een bestuurslid wordt voorgedragen door het bestuur. De algemene ledenvergadering heeft de mogelijkheid een of meerdere tegenkandidaten voor te dragen. Een voordracht dient tot uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de algemene ledenvergadering te worden ingediend  bij de secretaris van het bestuur. De voordracht dient schriftelijk te geschieden en moet voorzien zijn van de handtekeningen van ten minste 20 (senior)leden.

 

Artikel 5:

 

5.1             De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij stelt de behandelen punten overeenkomstig de agenda aan de orde en leidt de besprekingen daarvoor in; regelt de discussies en geeft of ontneemt het woord. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn taak overgenomen door de 2de voorzitter of een ander lid van het bestuur.

5.2             De secretaris houdt aantekening van alles wat op de vergaderingen behandeld en besloten wordt, en kan daar eventueel bijgestaan worden door een notulist. Op de algemene ledenvergadering brengt hij namens het bestuur verslag uit van alles wat in het afgelopen verenigingsjaar is geschied. Hij heeft de mogelijkheid tot delegatie van zijn administratieve werkzaamheden.

5.3              De penningmeester draagt zorg voor een juist beheer van de liquide middelen van de vereniging. Op de algemene ledenvergadering brengt hij namens het bestuur een financieel verslag uit. Hij heeft de mogelijkheid tot delegatie van zijn taken.

5.4              Het dagelijkse bestuur beheert de vastgelegde middelen en is voor het gehele vermogensbeheer verantwoordelijk. Over belegde middelen kan slechts worden beschikt op bescheiden die door twee door het bestuur aangewezen personen zijn getekend.

5.5              Vóór de maand april legt de penningmeester een balans en een verlies alsmede winstrekening over het afgelopen boekjaar aan het bestuur voor. Het bestuur doet de boeken, de balans en de verlies/ winstrekening alsmede de aanwezige gelden en middelen door een accountant controleren, al naar gelang behoeft.

5.6              Op de algemene ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen jaar gevoerde geldelijk beheer en omtrent de stand van beleggingen van de vereniging.

 

COMMISSIES VAN HET BESTUUR

Artikel 6:

 

6.1            De vereniging kent een aantal onderdelen zoals secties, commissies, verenigingsraad.
 

6.2            Secties:
Voor elke soort van sport bestaat er een sectie. De sectie kent een voorzitter die zorgt voor de dagelijkse leiding van de sportactiviteiten. De voorzitter vertegenwoordigt de betreffende sportsectie in alle gevallen waarbij dit noodzakelijk is.
 

6.3            Verenigingsraad:
De verenigingsraad wordt gevormd door het bestuur, de voorzitters van de secties, de voorzitters van de commissies alsmede diegenen die de werkzaamheden van de bestuursleden ondersteunen.
De voorzitter van de verenigingsraad is de voorzitter van het verenigingsbestuur.
De verenigingsraad komt minimaal 4 keer per jaar bijeen ter bespreking van de gang van zaken van de gehele vereniging.
De verenigingsraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.
 

6.4            Kascontrolecommissie:
In aanvulling op artikel 14.4 van de statuten gaat deze commissie als volgt te werk.
Vóór de maand april controleert de commissie, zonodig bijgestaan door de in artikel  5.5. genoemde accountant de boeken en bescheiden van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar alsmede balans en staat van baten en lasten over dat jaar.
De kascontrolecommissie maakt van haar bevindingen onverwijld een schriftelijk rapport en concludeert of aan het bestuur al dan niet décharge dient te worden verleend over het gevoerde beleid. Een exemplaar van dit rapport doet zij zo spoedig mogelijk aan het bestuur toekomen, doch uiterlijk 3 weken voor de algemene ledenvergadering.
 

6.5            Barcommissie:
De barcommissie verzorgt de bezetting van de bar. Ook de bevoorrading behoort tot haar werkzaamheden. De leden van de commissie zijn vrijwilligers. Zij benoemen een voorzitter uit hun midden.
 

6.6            Ontspanningscommissie:
De ontspanningscommissie verzorgt activiteiten voor de leden die buiten de sportactiviteiten vallen. De leden van de commissie benoemen uit hun midden een voorzitter.

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 7:

 

  7.1      Op de convocatie van de algemene ledenvergadering zullen als te behandelen onderwerpen, tenminste worden vermeld:

 7.1a     bespreking/goedkeuring notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

 7.1.b    het jaarverslag van de secretaris.

 7.1.c    het bespreken en goedkeuring van het exploitatieoverzicht van het vorige jaar.

 7.1.d    het verslag van de kascontrolecommissie.

 7.1.e    bespreken/goedkeuren van de begroting voor het komende jaar.

 7.1.f    vaststellen van eventuele nieuwe contributiebedragen.

 7.1.g    verkiezingen en benoemingen van de leden van het bestuur en/of commissies.

 

7.2       alle stemgerechtigde leden dienen in de ledenvergaderingen voor de aanvang de presentielijst te tekenen.

Artikel 8

8.1       Op voorstel van het bestuur kunnen op de algemene leden-vergadering door de leden benoemingen worden gedaan en wel:

 8.a      Door de algemene ledenvergadering kunnen Ereleden worden benoemd. De voordracht kan worden gemaakt naar aanleiding van bijzondere en/ of langdurige persoonlijke kwalitatieve inbreng aan de vereniging De benoeming kan gepaard gaan met de toekenning van een Oorkonde en/of speld.
 Ereleden betalen geen contributie.

 8.b      Door de algemene ledenvergadering kunnen leden van verdienste worden benoemd. De voordracht kan worden gemaakt naar aanleiding van bijzondere verdiensten van voorgedragen ten opzichte van de vereniging.

De benoeming kan gepaard gaan mei een oorkonde en/of speldje.

 8.e      De benoeming van Ere leden en Leden van verdienste kan alleen geschieden als de voorgedragene(n) behoren tot de volgens de statuten onderscheiden leden volgens artikel 5.3. en 5.4.

 

STEMMINGEN

Artikel 9:

 

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ondergetekende en gesloten briefjes. De benoeming van personen geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

 

SLOTBEPALING:

In alle artikelen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

              Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

d.d 14 (veertien) maart 2006.

 

Voorzitter:                                                        Secretaris: (waarnemend)

Dick Mos                                                         Cees Wouters

© ISV Gouda 2010 | Design: De Goudse Wolf